Nghị quyết HĐQT chốt danh sách đại hội thường niên 2018

 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

Số: 32/NQ-HĐQT

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Bình Thuận, ngày 27 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018”

------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán hiện hành.
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

  Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYEÁT NGHÒ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 với các nội dung sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 07/4/2018.
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bình Minh,

                                            Số 211 Lê lợi, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN,Sở GDCK HN
- T/Tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN SO

 

 

Tin khác