Mời dự Đại hội cổ đông thường niên 2013

 

  CÔNG TY  CỔ PHẦN SÁCH

  VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

Số: 75/HĐQT-TM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận,, ngày 20  tháng 3 năm 2013

 

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

     Kính gửi:  Quý cổ đông của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

  1. Thời gian: 8 giờ ngày 20/4/2013 (thứ bảy)
  2. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Thuận, số 10 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết.
  3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM cung cấp
  4. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của HĐQT, Ban Giám đốc

- Báo cáo kết quả kinh doanh tài chánh năm 2012

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

- Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu 2013

  1. Những vấn đề cần lưu ý:

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (kèm theo thư uỷ quyền). Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo mặt sau-bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền;

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website của công ty: http://www:stbbt.com.vn

Để việc tổ chức Đại hội 2013 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gởi về Công ty trước ngày 15/4/2013 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.

Điện thoại: 062.3816118 ;  Fax: 062. 3817595

Người liên lạc: Ông. Nguyễn Khoa Tuyển.

            Trân trọng cảm ơn.

  Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu HĐQT.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn So

 

 
CHAT BOX