Bảng phấn từ 1 mặt

Bảng phấn từ 1 mặt

Kích thước:  (0,6x0,8)m; (0,8x1,2)m; (1,2x1,8)m (1,2x2,4)m; (1,2x3,0)m; (1,2x3,6)m


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX