Giấy Xác Nhận - Ủy Quyền Đại hội Cổ Đông 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 

 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): …………………………………...……………..

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/số:……………….…..cấp ngày:………..….......tại:……………….…….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………....

- Điện thoại: …………………………………………………………….………..

- Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): …………………………………………………………………………………….

- Số cổ phần sở hữu: …………………………………………………..………….

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 14/4/2018 của Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận, tôi xin xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

  • Đánh dấu x vào ô vuông.

 Trực tiếp tham dự

 Ủy quyền cho người khác tham dự

 

Tên cá nhân/Tổ chức (nếu ủy quyền): ……………………………………………

- CMND/Hộ chiếu số:…………………..cấp ngày:…………..tại: ………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………………………………………...

* Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận tổ chức ngày 14/4/2018, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền như trên.

* Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.

                                                                   ……….., ngày……tháng……năm 2018

Bên nhận ủy quyền                                                        Tham dự (ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng đấu (nếu có))

Tin khác