Nghị Quyết HĐQT V/v trả cổ tức năm 2016

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

Số: 09/NQ-HĐQT

----------------

(V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

Bình Thuận, ngày 7 tháng 2 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 09/4/2016 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
 • Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty naêm 2016.

  Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYEÁT NGHÒ

Điều 1: Quyeát ñònh Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

 • Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2017.
 • Mức trả cổ tức đợt 2 năm 2016 tyû leä 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • Ngày thanh toán cổ tức: 08/3/2017.

Điều 2: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • UBCKNN,Sở GDCK HN
 • T/Tâm lưu ký CK CN TPHCM
 • Ban kiểm soát
 • Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN SO

 

 

Tin khác