Thông báo ngày chốt danh sách trả cổ tức và đại hội cổ đông năm 2017

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

                                                                                                                                    

 

CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ
  BÌNH THUẬN    

 Số: 10/CBTT         

 V/v : thông báo ngày ĐKCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt

đợt 2 năm 2016 và đăng ký để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

 

Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

                                                                                                                                                         

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết

Điện thoại:  062.3816118        Fax: 062.3817595

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Mã chứng khoán: BST

Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần                              

Sàn giao dịch:  HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/02/2017

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

a. Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/3/2017.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 08/3/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/3/2017 (thứ bảy)

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bình Minh.

                             Số 211 Lê lợi, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận.

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngkhoatuyen@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016.

- Nghị quyết HĐQT (V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2016)

CHAT BOX