Thư mời đại hội cổ đông thường niên 2018

  CÔNG TY  CỔ PHẦN SÁCH

  VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

 

 

Số: 46/HĐQT-TM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2018

 

THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018”

 

     Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên 2018.

  1. Thời gian: 8 giờ ngày 14/4/2018 (thứ bảy)
  2. Địa điểm: Phòng 8 Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết.
  3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM cung cấp.
  4. Nội dung:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

+ Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

+ Thông báo: Nhân sự Ban điều hành nhiệm kỳ 2018 – 2019

(kết thúc cùng nhiệm kỳ HĐQT 2015 – 2019)

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

+ Bổ sung điều lệ Công ty v/v người đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT và Giám đốc)

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

  1. Những vấn đề cần lưu ý:

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (kèm theo thư uỷ quyền). Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo-bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website của Công ty: http://www.stbbt.com.vn

Để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên 2018, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gởi về Công ty (kèm theo mẫu)  trước ngày 08/4/2018.

         * Địa chỉ tiếp nhận thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

    Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Khoa Tuyển, KTT; điện thoại: 0252.3816118; 0913175019;  fax: 0252. 3817595; hoặc qua email: ngkhoatuyen@yahoo.com.vn  

                                                Trân trọng cảm ơn.

  Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu HĐQT.

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn So

 

 

Tin khác